WSPOLNOTA SW. SZCZEPANA, Franciszkański Zakon Świeckich, F.Z.Ś. w Perth Amboy, NJ (Polska Wspolnota)

ST. STEPHEN’S FRATERNITY, Secular Franciscan Fraternity, S.F.O. in Perth Amboy, NJ (Polish Fraternity)

Region Matki Bozej Anielskiej
Our Lady of the Angels Region

Franciszkański Zakon Świeckich - ogolne informacje

Franciszkański Zakon Świeckich (poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon Św. Franciszka, tercjarze franciszkańscy, franciszkanie świeccy)  ma swoje korzenie w średniowiecznym franciszkańskim ruchu pokutniczym.

Założycielem tego zakonu jest św. Franciszek z Asyżu  (1181/1182 – October 3,1226).


Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez: kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa "nawróceniem", oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania, budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji, walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa, niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu, żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową, czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.


Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich


Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.

Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.


Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy,

formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok,

przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta). Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.

Po złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji ciągłej, który powinien trwać przez całe życie.


Bracia i Siostry są odpowiedzialni za własną formację, aby rozwijać powołanie otrzymane od Pana w sposób coraz doskonalszy. Wspólnota jest wezwana aby pomagać braciom i siostrom na tej drodze przez serdeczność modlitwę i przykład (KG FZŚ 37,3)